Shop More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
May 29, 2013
Image Size
238 KB
Resolution
584×1280
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,534
Favourites
208 (who?)
Comments
62
Downloads
13
×
L4S: Mija Hunnie by Chenedelic L4S: Mija Hunnie by Chenedelic
Mija Hunnie, WAS ADOPTED by :iconlacrirosa:
Add a Comment:
 
:icons-kasumi:
s-kasumi Featured By Owner Sep 26, 2013
sekushi shota <33 :iconheplz: 
Reply
:iconmiyochisan:
Miyochisan Featured By Owner Jun 17, 2013
Choài ơi Shota :iconnbplz:
Reply
:iconchenedelic:
Chenedelic Featured By Owner Jun 17, 2013  Student General Artist
yea shotaaa :iconhigh5plz:
Reply
:iconaquayume:
AquaYume Featured By Owner Jun 9, 2013   Digital Artist
:iconamgtouchplz::iconamgtouchplz::iconamgtouchplz:
Reply
:iconchenedelic:
Chenedelic Featured By Owner Jun 9, 2013  Student General Artist
:iconsexybrokissplz:
Reply
:iconalie-reol:
Alie-Reol Featured By Owner Jun 9, 2013  Hobbyist Digital Artist
Nhớ mình hem :icondoushioplz: ////tự tát cho cái tội thấy người ta sang bắt quàng làm họ
Cùng đội này! Kết thân với con mình đi bạn! Cả hai đứa hạn hẹp chiều cao như nhau
Reply
:iconchenedelic:
Chenedelic Featured By Owner Jun 9, 2013  Student General Artist
cóa :iconpapmingplz: mình có nhớ mang máng a /slaps self
*tung thằng con ra*
Hunnie: xin chào, tôi là Hunnie, rất vui được gặp cậu :iconclassysipplz::iconsparklesplz:
Reply
:iconcookiekrio:
cookiekrio Featured By Owner Jun 9, 2013  Hobbyist Digital Artist
:iconallmytearsplz::iconallmytearsplz::iconallmytearsplz::iconallmytearsplz: bị decline rồi ss ơi :iconallmytearsplz::iconallmytearsplz::iconallmytearsplz::iconallmytearsplz::iconallmytearsplz::iconallmytearsplz::iconallmytearsplz:
Reply
:iconchenedelic:
Chenedelic Featured By Owner Jun 9, 2013  Student General Artist
sax tiếc vậyyyyyyyyyyyyy :iconcryforeverplz:
:icondepressedplz::icondepressedplz::icondepressedplz::icondepressedplz::icondepressedplz:
Reply
:iconcookiekrio:
cookiekrio Featured By Owner Jun 9, 2013  Hobbyist Digital Artist
b-bwahhhhhhhh :iconcryforeverplz::iconcryforeverplz::iconcryforeverplz::iconcryforeverplz::iconcryforeverplz::iconcryforeverplz::iconcryforeverplz::iconcryforeverplz:

dỗ em đi ss :icongtthplz:
Reply
Add a Comment: